porty lotnicze

Ekonomika portów lotniczych w kontekście ekologicznym

Fot. Lotn. w Świdniku
EKONOMIKA PORTÓW LOTNICZYCH W POLSCE A PROBLEM KOSZTÓW ZEWNĘTRZNYCH
 
Streszczenie
 
Adam Fularz,
Instytut Ekonomiczny
 
Polskie porty lotnicze nie wydają się kroczyć w kierunku redukowania kosztów zewnętrznych jakie generuje ich działalność. Zwykle koszty te nie są przenoszone na ich twórców na skutek problemu znanego jako zawodność rządu. Jesteśmy w procesie dorównywania do wskaźników wykorzystania transportu lotniczego typowych dla krajów wysoko uprzemysłowionych, szczególnie do wskaźników grupy krajów pozbawionych sprawnie funkcjonującego dalekobieżnego transportu kolejowego. Rozwój tej gałęzi komunikacji każe zakładać wzrost wpływu portów na środowisko. Porty lotnicze mogą iść jednak drogą etycznego biznesu i próbować ograniczać te pozycje.
 
Autor zaprezentuje rachunek kosztów zewnętrznych portu lotniczego, wskaże największe pozycje takie jak koszty hałasu, koszty zanieczyszczeń, koszty emisji gazów cieplarnianych. Autor następnie skupi się na możliwościach redukcji tych kosztów analizując koszty zewnętrzne dowozu pasażerów do portów lotniczych i możliwości zmniejszenia tych kosztów poprzez budowę systemów dowozu pasażerów zbiorowym transportem naziemnym. Wskaże przykłady współpracy linii lotniczych i przewoźników kolejowych i pokaże ogromną rolę jaką w tym procesie mają do odegrania porty lotnicze stające się węzłami intermodalnymi.
 
 
 
ECONOMICS OF AIRPORTS IN POLAND
AND THE PROBLEM OF EXTERNAL COSTS REDUCTION
 
Adam Fularz
Institute of Econonomy
 

Summary

 
Polish airports seem not to follow the path to reduce external costs that their business activities generate. These costs, because of the problem known as government failure, failed to be properly transmitted onto those who generate them. We are in the process of approaching the usage ratios typical for industrialized countries, and especially to those countries that lack functioning long-distance passenger railway transport network. The development of this type of transport causes us to suspect an increased impact of airports on the environment. The airports may therefore follow the path of ethical business and undertake efforts to reduce these costs.
Author will present the calculus of the external costs of airport activity, will indicate the highest cost generators such as costs of noise, pollution costs, emissions of greenhouse gasses. Then author will focus on the possibilities of reducing these costs by analyzing the external costs of passengers’ travel to the airports and the possibilities to reduce these costs by providing public transport links to the airports. Will indicate examples of cooperation of air lines and passenger rail transport operators and will demonstrate the crucial role that airports play by turning into multimodal transport nodes.

By