listy

Studia Łużycoznawcze (materiały wydawcy)

Pro Lusatia – Opolskie Studia Łużycoznawcze.

Tom 10

Tom 10

Studia i artykuły:

Tomasz Derlatka (Lipsk): O potrzebie uwzględnienia w programach studiuów slawistycznych literatury serbołużyckiej. (english summary)

Monika Blidy (Katowice): Stary człowiek i jego testament – ostatnia książka Jurija Brĕzana „Der alte Mann und das enge Weite”. (english summary)

Emilia Deusch (Poznań-Lipsk): Językowy obraz kobiety na tle językowego obrazu mężczyzny w górnołużyckich przysłowiach i frazeologii. (english summary)

Bożena Itoya (Warszawa): Jak mówić o Łużycach w języku polskim? Analiza terminów Łużyczanin/Serbołużyczanin/Serb Łużycki, język łużycki/język serbołużycki/języki łużyckie/łużycczyzna oraz derywatu łużycki/serbołużycki na tle porównawczym (wybrane języki europejskie). (english summary)

Piotr Stanek (Opole): Obozy jenieckie i obozy internowania w Chociebużu.

Materiały źródłowe:

Anna Brzezińska (Łódź), Piotr Pałys (Opole): Jakub Bart-Ćišinski o literaturze serbołużyckiej na łamach „Letopiu Matice Srpskeje”

Recenzje i omówienia:

Jakub Brodacki (Warszawa): Aleksander Woźny, Łużyce w planie dywersji polskiego wywiadu wojskowego w latach 1931-1939. Operacyjne działania dywersyjne Ekspozytury nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego na kierunku zachodnim, Opole 2010, Seria Biblioteczka Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego „Pro Lusatia” nr 4, ss. 327

Ewa Siatkowska (Warszawa): Łużycka tożsamoć narodowa na warsztacie polskiej badaczki (reflekcje na temat książki N. Niedźwieckiej, Etniczny aspekt tożsamości Łużyczan, Katowice 2009 [przedm. Agnieszka Turska-Kawa], Unikat 2, ss 302, ryc.

Kronika:

Bożena Itoya (Warszawa): Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie (Warszawa, 10-11 marca 2011 r.)

Bożena Itoya (Warszawa): Tożsamość wobec wielojęzyczności. Konstrukcja i destrukcja tożsamości (Warszawa, 5-6 kwietnia 2011 r.)

Monika Blidy (Katowice): Łużyczanie między tradycją a wyzwaniami współczesności. Język – świadomość – kultura (Katowice, 12-13 maja 2011 r.)

Bożena Itoya (Warszawa): Jubileusz 80. urodzin Profesor Ewy Siatkowskiej (18 maja 2011 r.)

 

Pro Lusatia – Opolskie Studia Łużycoznawcze.

Tom 9

tom9Studia i artykuły:

Stanisław Sławomir Nicieja (Opole): Prof. Leszek Kuberski jako badacz dziejów Serbołużyczan i galicyjskich przemysłowców. (english summary)

Dietrich Scholze-Šołta (Budziszyn): Śmierć na Dolnym Śląsku. Tragizm serbołużyckiego pisarza Jana Skali (1889-1945). (english summary)

Peter Jan Joachim Kroh (Neubrandenburg): Die „sorbische Frage” und Jan Skalas Antworten (english summary)

Marek Masnyk (Opole): Kilka uwag w sprawie wyborczej współpracy Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech. (english summary)

Tomasz Derlatka (Lipsk): Stary Šymko Jana Skali – arcydzieło serbołużyckiej nowelistyki czy utwór na poły grafomański?. (english summary)

Edmund Pjech (Budziszyn): Publicistiska dźĕławnosć Jana Skale z ćežišćom nowiny „Serbski dźenik” a časopisa „Kulturwehr”. (english summary)

Dan Gawrecki (Opole-Opava): Jan Skala a Czesi. Przyczynek do biografii. (english summary)

Piot Pałys (Opole): Kontakty Jana Skali ze Słowianami Południowymi. (english summary)

Jan Morawiak (Opole): Namysłowski okres Jana Skali. (english summary)

Gert Kral (Budziszyn): Česćimy sebi Jana Skalu. (english summary)

Aleksandra Wojnar (Opole): Historia pewnego polskiego chłopa, który niemieckim bauerem nie chciał być. Kilka słów o wprowadzeniu ustawy rolnej z 1933 roku na ziemi prudnickiej i Konwencji Genewskiej. (english summary)

 

Pro Lusatia – Opolskie Studia Łużycoznawcze.

Tom 8

pro_lusatia08Studia i artykuły:

Goro Christoph Kimura (Tokio), Ken Sasahara (Tokio): Zajim za Serbow a sorabistyka w Japanskej.(english summary)

Wojciech W. Wochna (Rokiciny-Kolonia): Kilka uwag o religii etnicznej dawnych Serbołużyczan na kanwie historycznego opowiadania Lubomíra Jaroša „Vítr na vĕčnost”. (english summary)

Zbigniew Kościów (Opole): Polskie pieśni w twórczości K.A. Kocora. (english summary)

Mĕrko Šołta – Scholze (Budziszyn): Łużyckie oratorium narodowe – „utopia i realność”. (english summary)

Jaroslav Šůla (Hradec Králové): Místního odboru Společnosti přátel Lužice v Hradci Králové v letech (1928/1929) 1933 až 1939. (english summary)

Paweł Behrendt (Szczecin): Sprawa Łużyc w publicystyce „Przeglądu Zachodniego” w latach 1945-1948. (english summary)

Materiały źródłowe:

Piotr Pałys (Opole): Łużycka korespondencja Wójćecha Kočki z lat 1947-1950.

Recenzje i omówienia:

Jan Mrowiak (Opole): Stoletý most mezi Prahou a Budyšínem. Společnost přátel Lužice (1907-2007) Marcel Černý – Petr Kaleta (edd.), Společnost přátel Lužice a Chvojkovo nakladatelství, Praha 2008, ss. 151.

Zbigniew Kościów (Opole): Beno Budar, Tež ja mĕjach zbožo. Serbscy wojacy w 2. swĕtowej wójnje, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2006, ss. 227.

Kronika:

Piotr Pałys (Opole): Międzynarodowa konferencja naukowa: Jan Skala (1889-1945) Działacz narodowy, publicysta i twórca, Opole 26 maja 2008 r.

 

Pro Lusatia – Opolskie Studia Łużycoznawcze.

Tom 7

Studia i artykuły:

Jaroslav Šůla (Hradec Králové)Dějiny severozápadnych Slovanů v české krásné literatuře(english summary)

Tomasz Derlatka (Lipsk)O możliwych interpretacjach Siwy w utworze Wišnina Jurija Kocha(english summary)(english summary)

Werner Meschkank-Mĕškank (Chociebuż):Zapusty – niegdyś cały tydzień obchodzone! (english summary)

Tomasz Ciesielski (Opole): Generał Jan Paweł Sybilski. Polak w XVIII-wiecznej armii saskiej i właściciel dóbr ziemskich na Łużycach. (english summary)

Mikołaj Iwanow (Opole): Idea serbołużyckiej autonomii a Związek Sowiecki. (english summary)

Goro Christoph Kimura (Tokio): Jak utrzymuje się język łużycki? – na przykładzie katolickiej gminy serbołużyckiej (english summary). (english summary)

Ken Sasahara (Tokio): Nĕmske wliwy na hornjoserbšćinu pola młodźiny w rĕčnymteksće (english summary). (english summary)

Krzysztof Kleszcz (Opole): Sytuacja językowa na Śląsku Opolskim (english summary). (english summary)

Bożena Itoya (Warszawa): Dwujęzyczność jako bariera rozwoju górnołużyckiej leksykografii (english summary). (english summary)

Piotr Pałys (Opole): Związki Serbołużyczan ze Śląskiem. Wstępny zarys problematyki(english summary). (english summary)

Mariusz Patelski (Opole): Sytuacja Serbów Łużyckich w zjednoczonych Niemczech. Na marginesie manifestacji berlińskiej z 29 maja 2008 r. (english summary)

Krzysztof Stecki (Opole): Sytuacja narodowościowa na Opolszczyźnie w świetle ostatniego spisu powszechnego.

Recenzje i omówienia:

Bożena Itoya (Warszawa): Slovanský svĕt očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. Sborník z mezinárodní vĕdecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole 16. – 17. listopadu 2006), red. P. Kaleta, L. Tyllner, Etnologický ůstav AV ČR, v. v. i., Praha 2007, ss. 243.

Piotr Kaleta (Praga): Jazyk, jímž porozumíš vĕtru. Antologie lužickosrbské poezie. Edice Kvadria – svazek 5, vybral uspořádal a přeložil Milan Hrabal, ilustrace Isa Bryccyna, nakladatelství poezie Protis, Praha 2007, ss. 223.

Kronika

Piotr Pałys (Opole): Międzynarodowa konferencja naukowa: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60-lecie uchwalenia ustawy serbołużyckiej. Opole, 8 kwietnia 2008 r.

 

Pro Lusatia – Opolskie Studia Łużycoznawcze.

Tom 6 (z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego)

Leszek Kuberski (Opole)In memoriam.

Petr Kaleta (Praga)Vzpomínka na prof. Dr Leszka Kuberského.

Jurij Łušćanski (Budziszyn)Posledne „Božemje!” přećelej prof. Lezsekej Kuberskemu.

Edmund Pjech (Budziszyn)Žarujemy wo wulkeho přećela Serbow.

Piotr Pałys (Opole)Bibliografia prac sorabistycznych prof. dr. hab. Leszka Kuberskiego.

Studia i artykuły:

Tomasz Derlatka (Lipsk)O recepcji utworów fantastycznonaukowych Stanisława Lema w literaturze serbołużyckiej.

Bożena Itoya (Warszawa)Działalność normotwórcza w zakresie leksyki górnołużyckiej. Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki a Rěčny kućik.

Marta Swoboda (Chorzów)Polskie książki o tematyce łużyckiej wydane po 1990 roku: krótka analiza treści i instytucji sprawczych.

Měrćin Völkel (Róžant)Z dziejów trzech Serbskich Domów (od 1872 r. po współczesność).

Edmund Pjech (Budziszyn)Polityka oświatowa a mniejszości narodowe w podzielonych Niemczech 1945-1990. Serbołużyczanie na tle Duńczyków i Północnych Fryzów.

Krzysztof Stecki (Opole)Czołgi na polach Łużyc.

Recenzje i omówienia:

Zbigniew Kościów (Opole): Jan Pawoł II a Serbja, Ludowe Nakładnistwo Domowina, Budyšin 2005, ss. 136.

Bożena Itoya (Warszawa): Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého (Praha 25. – 26. 11. 2004), red. P. Kaleta, F. Martínek, L. Novosad, Praha 2005, Masarykův ústav AV ČR, ss. 276.

Wojciech M. Wochna (Rokiciny – Kolonia): Werner Meschkank-Měškank, Als die Wendengötter sterben sollten. Über die vorchristliche wendische Glaubens- und Götterwelt, Regia Verlag Cottbus / Wendisches Museum Cottbus 2006, ss. 128.

Joanna Maksym-Benczew (Opole): Libuše Hrabová, Stopy zapomenutého lidu. Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, České Budějovice: Veduta 2006, ss. 324.

Marek Białokur (Opole): Jakub Brodacki, „Prołuż” Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc. Historia wewnętrzna organizacji (1945-1949), PGM, Warszawa 2006, ss. 122.

Wojciech M. Wochna (Rokiciny – Kolonia): Młodźina – identita a rěč. Ideje, naprawy a argumenty, Domowina – Rěčny centrum WITAJ Budyšin 2006, ss. 60 .

Kronika

Piotr Pałys (Opole)Międzynarodowa konferencja naukowa Świat słowiański w oczach naukowców i publicystów XIX i XX wieku. W 50 rocznicę śmierci Ludvika Kuby w Opolu, 16-17 listopada 2006 r.

Bożena Itoya (Warszawa)III Seminarium Słowotwórstwa Łużyckiego w Gdańsku, 22-23 czerwca 2007 r.

 

Pro Lusatia – Opolskie Studia Łużycoznawcze.

Tom 5

Studia i artykuły:

Werner Měškank (Chociebuż)Osiedle, zamek, miasteczko targowe, czy przeprawa? Problemy z wyjaśnieniem nazwy miasta.

Przemysław Mrugacz (Opole)Osadnictwo grodowe na ziemiach Dolnych i Górnych Łużyc.

Edmund Pjech (Budziszyn)Fredegar, Gana, Lubisza i Serbołużyczanie wokoło Wytparku. Nowe badania wczesnych dziejów Serbołużyczan.

Jadwiga, Fabian Kalfürst (Budziszyn)Serbske nowinarstwo a časopismowstwo – krótki přehlad. 

Mariusz Petelski (Opole)Romuald Zerych (1888-1964) – twórca pomnika jeńców wojennych w Budziszynie.

Dariusz Dzionek (Opole)Obozy jenieckie na Łużycach w latach 1939-1945.

Piotr Pałys (Opole)Belgradzka misja Jurija Rjenča (nawiązanie stosunków jugosłowiańsko-łużyckich w marcu-kwietniu 1946r.). 

Krzysztof R. Mazurski (Wrocław)Wrocławskie epizody ks. Jana Palera.

Bożena Itoya (Warszawa)Hornjoserbska rěčna komisija a kodyfikacja języka górnołużyckiego.

Recenzje i omówienia:

Wojciech M. Wochna: Martin Walde, Gestaltung sorbischer katolischer Lebenswelt. Eine Diskursanalyse derreligiösen Zeitschrift „Katolski Posoł” zwischen 1863 und 1939, Lusatia Verlag, Bautzen 2000, ss. 247.

Jarosława Iwczenko: Pytanja sorabistyki-Prašenja sorabistyki, t. V, red. W. Motornyj, D. Scholze, Lviv Budysin 2006, ss. 230.

Piotr Pałys: Zatajena njeprawda. Politisce přesćěhani w Sorbach mjez 1945 a 1989. Zestajał a zawod napisał Michał Nuk. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budysin 2004, ss.200.

Piotr Pałys: Sorbische Kostbarkeiten. Serbske drogotki. Wendisches Museum/Serbski muzej, Cottbus/Chośebuz 2006, ss.218.

 

Pro Lusatia – Opolskie Studia Łużycoznawcze.

Tom 3-4

Studia i artykuły:

Fran Sěn (Budziszyn)Książka łużycka na przestrzeni dziejów. Od brewiarza do książki multimedialnej.

Richard Bìgl (Praga)Rozeznawanje č a ć w Swětlikowych sćeńskich a spěwarskich spisach.

Petr Kaleta (Praga)Czeskie odrodzenie narodowe i jego wpływ na ruch narodowy na Łużycach.

Jurij Łušćanski (Budziszyn)„Hałzy na mócnym zdonku słowjanskim…” Ludvìk Kube je před 120 lětami prěni na Łužicu wopytał.

Mieczysław Baloski (Opole)Badania Arnošta Muki nad Drzewianami Połabskimi inspirowane przez Akademię Umiejętności w Krakowie.

Leszek Kuberski (Opole)Na marginesie broszury Jana Skali „Wo serbskich prašenjach”.

Richard Bìgl (Praga)Katedra nadzwyczajna języka i piśmiennictwa łużyckiego na Uniwersytecie Karola (1933-1939).

Benedykt Cyž (Lejno)Łužiski Serb Jurij Cyž a jeho styki k Polakam za čas nacionalsocializma.

Aleksander Woźny (Opole)Łużycki epizod Ekspozytury 2 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego przed 1939 r.

Pětš Šurman (Chociebuż)K situaciji na końcu drugeje sětoweje wojny pla Serbow we Łužycy.

Piotr Pałys, Krzysztof Stecki (Opole)2 Armia Wojska Polskiego na Łużycach – kwiecień-maj 1945.

Timo Meškank (Lipsk)Czesi i Serbołużyczanie w okresie 1945-1948.

Edmund Pjech (Budziszyn)Serbołużyczanie w opinii prasy zachodnioniemieckiej w latach 1945-1990.

Jarema Kraweć (Lwów)Sorabistyka na INALCO.

Maria Elikowska-Winkler (Chociebuż)Działalność szkoły ludowej u podstaw w środowisku dolnołużyckim.

Recenzje i omówienia:

Wojciech Wochna: Dieter Grande / Daniel Fickenscher. Stephan Delan / Dietrich Sholze,Eine Kirche – Zwei Völker. Deutsche, sorbische und lateinische Quellentexte Beiträge zur Geschichte des Bistums Dresden-Meißen. Von der Wiedererrichting 1921 bis 1929, Domowina-Verlag Bautzen / St. Benno-Verlag Liepzig 2003.

Wojciech Wochna: Ludwig Elle, Minderheitssprache und Wirtschaft. Möglichkeiten zur Einbezicheung des Sorbischen in die ökonomische und administrative Praxis, Mała seria Serbołużyckiego Instytutu; zeszyt IV, Serbołużycki Instytut  – Bautzen / Budyšin 2002.

Krzysztof Sznotała: Peter Schurmann/Pětš Šurman, Zur Geschiechte der Sorben (Wenden) in der Niederlausitz im 20. Jahrhundert. Eine Dokumentenauswahlt/K stawiznam Serbow w Dolnej Łužycy. Wuběrk dokumentow, Cottbus/Chośebuz 2003.

 

Pro Lusatia – Opolskie Studia Łużycoznawcze.

Tom 2

Piotr PAŁYS (Opole)Jubileusz Zbigniewa Kościówa.

Artykuły i szkice:

Ero Balk(Helisnki)Čehodla nimamy finskich Surowinow a von Schulenburgow? Spisowaćelka Maila Talvio a slawist J.J. Mikkola w Błótach. 

Petr Kaleta (Ostrawa)Adolf Černy – národopisec a jeho kontakty z Františkem Řehořem.

Zbigniew Kościów (Opole)Serbołużyckie ślady muzyczne na Śląsku. 

Zbigniew Kościów (Opole)Trwanie przez muzykę. 

Timo Meškank (LIPSK)Irredenta czy wsparcie? Czeska pomoc Serbom Łużyckim w latach 1918-1945.

Piotr Pałys (Opole)Sytuacja ludności serbołużyckiej na Dolnych Łużycach w świetle relacji Jurija Rjenča z 1946 r. 

Mariusz Patelski (Opole)Sprawa polska na łamach prasy dolno- i górnołużyckiej w dobie I wojny światowej. 

Bernd Pittkunings (Dešno)Subjektiwny vid na situaciju serbstwa w Dolnej Łužicy. 

Edmund Pjech (Budziszyn)Niemiecka polityka oświatowa w dwujęzycznych częściach Łużyc (serbołużyckie reakcje w latach 1918-1945). 

Krzysztof Sznotala (Opole)Ks. Michał Žur – serbołużycki proboszcz w górnośląskiej parafii Kotórz Wielki w latach 1919-1929. 

Merko Šołta (Budziszyn)Łużyckie tańce ludowe i dzisiejsze problemy ich pielęgnowania.

Merko Šołta (Budziszyn)Wpływ „Mazurka Dąbrowskiego” na hymn Serbów Łużyckich.”

Petš Šurman (Budziszyn – Chocieburz)Serby a Domowina w Dolnej Łužycy w 20. stolěśu. 

Měrćin Völkel (Budyšin – Róžant)Maćica Serbska w narodnej zamołwitosći.

Recenzje i omówienia:

Krzysztof Stecki (Opole)Niemieckim tropem. 

Mariusz Patelski (Opole)Tematyka serbołużycka na łamach „Rocznika Lubuskiego” (t. XXVIII, cz. 1).

Leszk Kuberski (Opole)Monografia Pawła Nedy.

 

Pro Lusatia – Opolskie Studia Łużycoznawcze.

Tom 1

Studia i artykuły:

Dietrich Scholze-Śolta (Budziszyn)Serbołużyczanie najmniejszy naród słowiański.

Leszek Kuberski (Opole)Sytuacja Łużyczan w Republice Federalnej Niemiec. 

Mieczysław Balowski (Opole)Michał Hórnik w artykułach wspomnieniowych.

Leszek Kuberski (Opole)Jan Skala – dziennikarz i redaktor.

Zbigniew Kościów (Opole)Michał Nawka i Jan Skala.

Annett Brśzanec (Budziszyn)Polsko-łuzyckie kontakty w działalności przewodniczącego „Domowiny” Pawła Nedy (1934-1950). 

Piotr Pałys (Opole)Działalność Wojciecha Kóćki w serbołużyckim ruchu narodowym w latach 1945-1950.

Krzysztof Stecki (Opole)Łużyce 1945. Najmniej znana z polskich bitew?

Jakub Brodacki (Warszawa)Styl propagandy „Prołużu” w latach 1945-1947.

przedruk spisów numerów za witryną:

http://prolusatia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10&showall=1

By